do kasy suma: 0,00 zł
Darmowa dostawa
przy zamówieniu
powyżej 300zł
Wersje językowe

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dostępny pod adresem www.all4safe.pl sklep internetowy all4safe.pl ( Sprzedający) prowadzony jest przez Safexpert Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą w Poznaniu, ul.Św.Michała 100 61-005 Poznań, NIP: 9721183053, REGON: 300877739, zarejestrowanej w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki .

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej oraz akceptacja plików Cookiem, a także zaakceptowanie regulaminu.

2. Przez Klienta rozumie się osobę prowadzącą działalność gospodarczą , osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

I. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i:

II. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, a zakup ten ma dla niego charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

3. Realizowanie zamówień w sklepie  all4safe.pl  możliwe jest 24 godz. na dobę. Wszystkie zamówienia docierające do nas po godzinie 12, przejdą w status realizacji w następnym dniu roboczym.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Klienta oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Klienta oferty zakupu Towaru objętego zamówieniem.

7. Własność Towaru przechodzi na Kupującego w chwili zapłaty Ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  all4safe.pl  są cenami netto podane w złotych polskich i nie zawierają VAT (23%). Przy realizacji zamówienia wyświetlana jest kwota netto, VAT i całkowita cena brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.all4safe.pl/ oraz pobrać go i  sporządzić jego wydruk.

10.  Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

11. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.

12. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany  jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:

                I. wydłużyć czas realizacji Zamówienia

                II. anulować Zamówienie w całości

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia może dokonać tylko Klient opisany w rozdziale I pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

2.Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym "all4safe" realizowane są zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju.

3.Aby złożyć zamówienie konieczne jest zarejestrowanie użytkownika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu. W przypadku gdy dane klienta nie będą kompletne zamówienie nie zostanie przyjęte.

4.Posiadanie własnego konta w sklepie serwisu umożliwia pominięcie „kroku" związanego z wpisywaniem danych Klienta zamawiającego przy kolejnych zakupach.

5. Klient zamawiający dostawę na adres siedziby Klienta lub też pod inny wyraźnie wskazany adres może zapłacić za zamówiony towar gotówką  przy odbiorze lub przelewem na rachunek bankowy Credit Agricole o nr 93 1940 1076 3052 1476 0000 0000

Odbierając zamówiony towar w sklepie - po uprzednim sprawdzeniu dostępności (adres Poznań, ul. Heleny Szafran 10 pok.208 ), klient może zapłacić gotówką bądź przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy.

6. Po poprawnym wysłaniu zamówienia przez sklep internetowy zamawiający otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie generowane jest automatycznie i nie należy odpowiadać na nie. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

7.    Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail). Logując się do Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta. Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia , zamieszczenia Klienta w bazie Zamawiających, założenia i utrzymania konta Zamawiającego, i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.

8. Sklep internetowy firmy all4safe.pl, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. "O ochronie danych osobowych" oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego "all4safe" mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

9.Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności stosowanej przez All4safe znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

10.Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

11.Łączny czas realizacji zamówienia zależy od dostępności zamówionego towaru w magazynie i może wynosić od 2-14 dni roboczych.

12. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tym fakcie, i o najszybszym możliwym terminie realizacji zamówienia.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów w tym fv VAT następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres  e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

15. W przypadku nieodebrania zamówienia, Klient zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Sklep w związku z brakiem odbioru, w tym kosztami ponownej wysyłki

III.REALIZACJA DOSTAW


1. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej i są ubezpieczone.

2. Przesyłki o wadze do 30kg i powyżej 1000 zł netto, są dostarczone na koszt all4safe 

3.  Firma realizuje przesyłki krajowe w następujący sposób:

Rodzaje przesyłek i ich koszt przy wartości zamówienia poniżej 1000 zł netto.

Przesyłka dla płatności - przelew, przedpłata kurier, koszt   17 pln  netto, 20,91 pln brutto za paczkę do 30kg.

Przesyłka jw. dla płatności - za pobraniem, płatne u kuriera, koszt  23 pln  netto, 28,29 pln brutto

Przesyłki wielkoformatowe lub ważące więcej niż 30kg ( np. Szafy Metalowe, Sejfy) są kalkulowane osobno.

Wszystkie koszty związane z dostawą towarów umieszczane są na fakturze VAT jako osobna pozycja: „koszt transportu".  

Dostawa nie obejmuje kosztów wniesienia, chyba że indywidualnie ustalono odrębnie.

Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl). Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

IV. Reklamacja towaru

1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@all4safe.pl lub w formie pisemnej, na adres: ul. ul.Św.Michała 100 61-005 Poznań, z dopiskiem Sklep internetowy All4Safe.pl.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres Klienta, numer Zamówienia oraz dolączyć dokładny adres wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

V. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie  

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
Odbiór osobisty przesyłki z Produktami może być dokonany pod wskazanym przez Sklep adresem.
Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż dwa 2 dni robocze.

2.  W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem – dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej.. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu

3. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.

4.  Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

5.  W przypadku odbioru Produktów osobiście pod wskazanym przez sklep adresem, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu

6 Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

VI . Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;

b. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

c. siły wyższej;

d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;

e. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez zamawiającego Klienta;

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Klient, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym , ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient jest obowiązany zapewnić przekserowanie przychodzących na stary adres wiadomości  na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści , jakie Klient mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

VII. Dostępność i zmiany Regulaminu

1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z zawarcia , wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Klient – w braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

2. Regulamin wchodzi z dniem 25 maja 2018roku.

3. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Klient winien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do:

-  wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu

-  zmiany cen oraz ilości towarów w Sklepie.

-  wprowadzenia nowych towarów do Sklepu.

- modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

baner płatności online

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl